Je povinná školní docházka skutečně tak nezbytná?


Jednou ze zákonných povinností každého ÄlovÄ›ka je vychodit povinnou Å¡kolní docházku. Toto bylo nařízeno již za Marie Terezie, a doposud se nezmÄ›nilo. Co je odliÅ¡né je pouze poÄet tříd, které musí dítÄ› podle zákona absolvovat. Zatímco tehdy to bylo pÄ›t tříd, dnes se jejich poÄet zvýšil na devÄ›t. Pokud nemáte absolvovanou základní Å¡kolu, pak vás zkrátka nikdo nezamÄ›stná – a je pravda, že ve skuteÄnosti valná vÄ›tÅ¡ina zamÄ›stnavatelů požaduje vyšší vzdÄ›lání.

 

uÄící se dítÄ›

 

To vÅ¡ak pÅ™ináší otázku, proÄ byla vlastnÄ› povinná Å¡kolní docházka zavedena. ProÄ se Marie Terezie tehdy k tomuto tehdy neobvyklému kroku rozhodla? Ten navíc platil nejen pro ÄŒeské zemÄ›, nýbrž pro celé území Rakouska-Uherska. A je pravdou, že k tomu mÄ›la pomÄ›rnÄ› dobré důvody.

 

PÅ™edevším chtÄ›la snížit negramotnost populace, která byla tehdy velká. Číst a psát umÄ›li pouze kněží a nÄ›kteří přísluÅ¡níci Å¡lechty. Z běžných lidí to dokázal jen málokdo. A tato panovnice si uvÄ›domila, o co jednodušší bude, když populace bude gramotná. A není pochyb o tom, že se jí to vyplatilo. Díky tomu, že lidé dokázali Äíst a psát, nehledÄ› na základy poÄtů, mÄ›li možnost dozvídat se zprávy mnohem rychleji a pÅ™esnÄ›ji díky novinám. To platilo i o nových zákonech.

 

škola je dnes povinná

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda je to skuteÄnÄ› nutné i dnes, a proÄ vlastnÄ› požadujeme vychodit vÅ¡ech devÄ›t tříd, když původnÄ› staÄilo nauÄit se jen Äíst a psát, což se dÄ›ti nauÄí v první a druhé třídÄ›. ProÄ jich tedy máme dnes povinných devÄ›t?

 

Důvodem je, že se naÅ¡e spoleÄnost od doby, kdy zaÄalo být povinné chodit do Å¡koly, zmÄ›nila. Dnes je již nutné, aby ÄlovÄ›k mÄ›l alespoň ÄásteÄný vÅ¡eobecný pÅ™ehled. Nikdo se o nÄ›j totiž nepostará, musí si vÅ¡e zařídit sám. A aby vÄ›dÄ›l, jak na to, je nutné, aby se vÅ¡emu nauÄil právÄ› ve Å¡kole. Je tak zajiÅ¡tÄ›no, že bude alespoň minimálnÄ› pÅ™ipraven na dospÄ›lý život a že bude mít pÅ™eci jen alespoň nÄ›jaké možnosti uplatnÄ›ní.